Razpisujemo 2 delovni mesti

28 Sep

V kategoriji: Novice

ZTS je uspešno kandidirala na Javnem razpisu za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za ve?jo zaposlenost 2016–2018, razpisovalca Urada republike Slovenije za mladino, pri MIZŠ.

Izbran je bil naš projekt TAPOS – taborniški pospeševalnik.

TAPOS – taborniški pospeševalnik smo poimenovali projekt, s katerem želimo dose?i tri cilje, ki bodo pripomogli k poslanstvu taborniške organizacije – ustvarjati boljši svet. Prvi je vpeljati program za mlade, stare 15 – 21 let, namenjen spoznavanju sebe in razvijanju specifi?nih veš?in. Drugi je razviti program za mlade, stare 22 – 29 let, namenjen pove?anju njihove zaposljivosti in zaposlenosti. Tretji je razvoj koncepta Taborniško podjetje, s katerim želimo taborniške vrednote vpeljati v gospodarstvo ter razviti lastne ideje za nova podjetja, ki bi delovala po teh na?elih.

Za delo na projektu razpisujemo dve delovni mesti:

Razpis Tapos – vodja-projekta

Razpis Tapos – projektni-sodelavec


ZTS išče novega sodelavca

01 Apr

V kategoriji: Novice

Na ZTS iš?emo motivirano sodelavko ali sodelavca za delovno mesto Višji strokovni sodelavec za finance, nabavo in investicije. Vabljeni, da informacijo razširite najširšemu krogu potencialno zainteresiranih, ki naj svojo prijavo oddajo izklju?no preko portala MojeDelo.com.

 

Zaposlitveni oglas z razpisom najdete tukaj.


Za nami je prav Taborniška akademija!

05 Okt

V kategoriji: Novice

Pretekli vikend, 3. in 4. oktobra, smo v Postojni uspešno izvedli prvo Taborniško akademijo – nov izobraževalno-informativni taborniški dogodek, ki združuje rzli?na modularna izobraževanja in Kolegij na?elnika ZTS – posvetovalno telo organizacije. V soboto se je 80 tabornikov iz vse Slovenije udeležilo raznovrstnih delavnic, na katerih so pridobili znanja iz pridobivanja finan?nih sredstev motivacije, razli?nih iger, dela z gozdovniki in gozdovnicami, delanja taborniških “neumnosti”, kaznovanja in nagrajevanja, vodenja rodovih financ in kreativnega mišljenja. Zve?er smo se zabavali ob kvizu “Stare sive celice” ter raznovrstnih namiznih igrah. V nedeljo se nam je pridružilo še nekaj posameznikov, saj je vzporedno z delavnico “Dej mi neki za delat!” potekal tudi Kolegij na?elnika ZTS. Namen kolegija je bil predvsem informiranje taborniške javnosti o delu Izvršnega odbora in strokovne službe ZTS ter trenutnem dogajanju ter s tem nekoliko razbremeniti mar?evsko skupš?ino, kjer velik del ?asa porabimo za podajanje takšnih in podobnih informacij. Poleg tega sta na?elnik ZTS Domen Urši? in na?elnica za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi v ZTS Jona Mirnik vsem, ki so v letošnjem poletju pripomogli k izvedbi vseh vrst taborniških izobraževanj, podelila zahvale za njihovo delo.

Taborniška akademija je glede na prve zbrane vtise tako pri udeležencih kot tudi pri organizatorjih pustila dober vtis. Z veseljem sporo?amo, da bomo prvi vikend oktobra 2016 organizirali drugo Taborniško akademijo, ki bo še boljša in upamo, da se je bo lahko udeležilo še ve? znanja željnih tabornikov, saj smo morali tokrat zaradi prevelikega števila prijavljenih prijave predhodno zapreti.

Na fotografijah si lahko ogledate nekaj utrinkov z delavnic, ve?ernega programa in Kolegija na?elnika.

Foto: Jona Mirnik, Živa Novljan


Republiško orientacijsko tekmovanje 2015

28 Sep

V kategoriji: Novice, Uncategorized

Letošnje republiško orientacijsko tekmovanje je potekalo med 25. in 27. septembrom na Krasu v soorganizaciji Rodu Kraških j’rt iz Sežane in Rodu Modrega vala iz Trsta in Gorice. Taborniki tekmujejo v štirih kategorijah: popotnice (16-21 let), popotniki (16-21 let), raziskovalke in grčice (nad 21 let) ter raziskovalci in grče (nad 21 let). Tekmovanje je postreglo s številnimi orientacijskimi izzivi, tekmovalci pa so morali poleg znanja gibanja po terenu pokazati tudi znanje risanja skice poti, skice terena, krokija, signalizacije, kuhanja golaža in postavljanja bivaka. Letos pa so nas organizatorji presenetili z odlično nalogo lokalnega značaja – rezanjem pršuta.

Fotografije in rezultate lahko najdete na uradni spletni strani ROT-a 2015.


Taborniška pomoč ob prihodu beguncev v Slovenijo

19 Sep

V kategoriji: Novice

Ena izmed primarnih dejavnosti tabornikov je bivanje v naravi, kar pa od nas zahteva znanje postavljanja za?asnih bivališ? (šotorov, ležiš? …). Tako spadamo med najbolj usposobljene na tem podro?ju, zato je Zveza tabornikov Slovenije (ZTS) je s svojimi enotami za postavitev zasilnih prebivališ? (PZP) vklju?ena v shemo zaš?ite in reševanja Uprave Republike Slovenije za zaš?ito in reševanje (URSZR). V shemo je vklju?enih 12 enot (ljubljanska, severnoprimorska, notranjska, celjska, vzhodnoštajerska, gorenjska, pomurska, koroška, dolenjska, podravska, obalnokraška in zasavska), v katerih deluje 80 ?lanov, ki so polnoletni ?lani naše organizacije. Taborniki smo lokalno tudi del nekaterih ob?inskih enot Civilne zaš?ite.

V okviru enot PZP smo zadolženi za postavljanje za?asnih prebivališ? v primeru elementarnih in drugih nesre?, pri katerih se pojavi potreba po za?asni nastanitvi ve?jega števila ljudi, kot na primer ob poplavah, potresih in, nedavno, prihodu ve?jega števila beguncev. Že v za?etku septembra smo taborniki na URSZR poslali pismo o pripravljenosti na pomo? pri postavitvi nastanitvenih kapacitet. V petek, 18. septembra, je vpoklic prejelo 5 ?lanov ljubljanske enoteza pomo? v Lenartu (kasneje so bili preusmerjeni v Gornjo Radgono), 5 ?lanov vzhodnoštajerske enote za pomo? v Mariboru (po opravljenem delu so pomagali še v ?rnem Lesu) ter 3 ?lani dolenjske enote za pomo? v Brežicah. Že pono?i s ?etrtka na petek pa je ve?je število tabornikov na vpoklic lokalnih enot civilne zaš?ite pomagalo pri vzpostavitvi nastanitvenih centrov oz. dodatnih ležiš? v Postojni in Ljubljani.

V no?i na soboto je bilo vpoklicanih še 7 ?lanov gorenjske enote, ki so od zjutraj na lokaciji v Brežicah. Na tej lokaciji so postavili 23 šotorov in jih opremili s talnimi ploš?ami ter ležiš?i, kar je dovolj za nastanitev približno 200 ljudi. V soboto, 19. septembra, pa je bilo vpoklicanih še 5 ?lanov pomurske enote, 5 ?lanov koroške enote in 6 ?lanov in pridruženih ?lanov celjske enote na lokacijo v Lendavi. Zaradi predvidenega prihoda prve skupine beguncev v Ljubljano so bili ponovno vpoklicani ?lani ob?inske enote za zaš?ito in reševanje Mestne zveze tabornikov Ljubljana, da zaklju?ijo pripravo na obeh lokacijah. Stanje pripravljenosti enot ZTS-PZP še vedno traja.

Zgoraj omenjenim ?lanom se je pridružilo tudi ve?je število prostovoljcev, ki so nesebi?no pomagali pri postavitvi nastanitvenih kapacitet. Skupno je pri postavitvi ležiš? in ureditvi prostorov sodelovalo okoli 100 tabornikov. Vsem gre iskrena zahvala!

 

Foto: Rod XI. SNOUB; Rok Pandel; Matic Dolenc

 

Eden izmed taborniških zakonov se glasi: “Tabornik je pripravljen pomagati”, zato taborniki pogosto svojo pomo? ponudimo tudi, ko postavitev zasilnih prebivališ? ni potrebna. Tako smo v preteklosti že pomagali pri odpravljanju posledic poplav v Železnikih leta 2007, na ve? lokacijah leta 2010 ter v Podravju leta 2012. Še posebno aktivni pa smo bili v ?asu žleda februarja 2014, ko je bil na pobudo postojnskih tabornikov ustanovljen krizni center Postojna, kasneje pa smo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije vodili projekt Obnovimo slovenske gozdove, v okviru katerega smo posadili sadike dreves v tistih gozdovih, ki se po naravni poti ne bi mogli sami obnoviti.


Oddaja Gozdne šole v Bohinju

19 Sep

V kategoriji: Novice

Gozdno šolo bomo dali v najem Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Bohinj, saj ta v letošnjem in prihodnjem letu obnavlja svoj dom. Najemno obdobje traja od 21. 9. 2015 do 31. 12. 2016, z izjemo obdobja med 1. 7. in 31. 8. 2016, ko objekt za dva meseca preide v naše upravljanje. Zaradi oddaje Gozdne šole ne bo odslovljena nobena skupina, ki je že rezervirala termin za prihodnjo sezono. Za rezervacije terminov v omenjenem obdobju se obrnite na CŠOD Bohinj.


Naj prostovoljci 2014

02 Jul

V kategoriji: Novice

V ponedeljek, 29. junija, je na Brdu pri Kranju pod pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja potekala zaklju?na prireditev nate?aja Naj prostovoljec leta 2014 v organizaciji Mladinskega sveta Sl0venije. Izmed 202 prijav, ki so jih organizatorji prejeli, smo taborniki prejeli priznanje kar v treh kategorijah!

Grega Matavž je prejel naziv naj mladinski voditelj, prislužil pa si ga je z ve? kot 17-letnim aktivnim delom kot mladinski aktivist in voditelj. V letu 2014 je s svojim delom najve? prispeval k ustanavljanju nove enote tabornikov na Koroškem, kjer je pomagal pri koncipiranju, na?rtovanju in nudenju podpore. Bil je nepogrešljivi del projekta “Neformalna Koroška zveza tabornikov”, organiziral zimovanja 3 taborniških društev, organiziral letno taborjenje z mednarodno dimenzijo in mentoriral ve? kot 100 mladostnikom. Svojo prisotnost na podelitvi je opravi?il, saj je bil kot prostovoljec ravno prisoten na letnem taborjenju, nagrado pa je v njegovem imenu prevzel na?elnik Zveze tabornikov Slovenije, Domen Urši?.

Naziv naj prostovoljec  v starostni kategoriji nad 30 let je prejel Gašper Rupnik, ki je bil v letu 2014 pobudnik, vodja logistike in operacij pri vzpostavitvi Kriznega centra v Postojni kot odziv na žledolom v februarju. enkraten odziv na naravno katastrofo z delom, trudom in zagnanostjo, ki ga je prispeval, je bil izjemen. Gašper je že vrsto let aktiven v Zvezi tabornikov Slovenije.

Nagrajenca sta priznanji posvetila tudi vsem ostalim prostovoljcem, zaslužnim za uspeh tako oživitve taborništva na Koroškem kot tudi delovanje Kriznega centra v Postojni.

Klju?no priznanje za kolektivno delo in naziv Naj prostovoljski projekt pa smo taborniki prejeli za projekt Obnovimo slovenske gozdove. projekt je nastal kot izjemen odziv na katastrofalen žledolom lani februarja, poteka pa v sodelovanju z Zavodom za gozdove RS in drugimi partnerji. namen projekta je ponovno pogozdovati tiste dele poškodovanega gozda, kjer po naravni poti to ni mogo?e. v projekt je bilo vklju?enih 1600 prostovoljcev, ki so se pridružili akciji in zbirali sredstva ter posadili okoli 50 000 sadik na skupno 23 lokacijah po Sloveniji in tako obnovili približno 50 ha gozdov.

Ponovno smo taborniki dokazali, da je naše prostovoljno delo pomembno in da skupaj ustvarjamo boljši svet!

 

 


Zveza tabornikov Slovenije prejela plaketo Mestne občine Ljubljana

11 Maj

V kategoriji: Novice
V petek, 8. 5. 2015, je na Ljubljanskem gradu ob praznovanju 70. obletnice osvoboditve Ljubljane potekala slavnostna seja mestnega sveta Mestne ob?ine Ljubljana. Ob tej priložnosti sta bila razglašena ?astna ob?ana Ljubljane, podeljene pa so bile tudi nagrade in plakete MOL. Plaketo je poleg zdravstvene delavke Nevenke Lekše, profesorja glasbene pedagogike Franca Gornika in Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih Ljubjana prejela tudi ZTS. Plaketo smo prejeli za temeljno ?lovekoljubno in vzgojno poslanstvo v prostovoljni mladinski organinzaciji – od leta 1994 polnopravni ?lanici Svetovne organizacije skavtskega gibanja WOSM. Mlade u?imo samostojnosti, sodelovanja in prevzemanja odgovornosti – tako v družbenem življenju kot v pripravljenosti pomagati pomo?i potrebnim. Imamo ve? kot 10.000 aktivnih ?lanov, povezanih v 85 rodovih. Geslo Zveze “Z naravo k boljšemu ?loveku” poudarja povezanost tabornikov z naravo in je temeljno vodilo naše organizacije.
Plaketa je svojevrstno priznanje naši organizaciji in s tem vsem slovenskim tabornikom, saj priznava pomen našega dolgoletnega dela v rodovih in širše ter truda, ki smo ga vložili v organizacijo Svetovne skavtske konference, akcijo Obnovimo gozdove in aktivacijo Kriznega centra v Postojni.
Ve? o prejemnikih nagrad si lahko preberete na spletni strani MOL-a.

Foto:  Miha Ma?ek


Razstava taborniških fotografij

05 Maj

V kategoriji: Novice

Med 15. majem in 15. julijem bo v ljubljanskem parku Tivoli ponovno na ogled mednarodna razstava taborniških fotografij. Razstava je bila na ogled že avgusta lani, ko smo taborniki v Ljubljani gostili Svetovno skavtsko konferenco. Na razstavi si boste lahko ogledali fotografije avtorjev z vsega sveta, vse pa imajo skupno to?ko – na njih so taborniki oz. motivi iz narave, ki so s taborniki neposredno povezani.

Razstavo bomo tudi uradno otvorili s tradicionalnim taborniškim ve?erom ob tabornem ognju in zvokih kitar. Otvoritev bo potekala v ?etrtek, 4. 6., med 20.30 in 23.00.

Za pomo? pri organizaciji se zahvaljujemo podjetju Lidl.

LIDL_logo