Fotogalerija

Svetovna skavtska konferenca, Ljubljana 2014

Svetovna skavtska konferenca (World Scout Conference – WSC) je najvišji organ odlo?anja Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM). Konferenca je organizirana na vsaka tri leta. Naloge konference so preu?iti smernice delovanja skavtskega gibanja po vsem svetu, dolo?iti politiko svetovne organizacije in sprejeti ukrepe, ki so potrebni za širjenje namena gibanja.

S slavnostno ve?erjo se je v petek, 15. avgusta 2014, zaklju?ila 40. Svetovna skavtska konferenca, ki jo je med 11. in 15. avgustom gostila Zveza tabornikov Slovenije. Na ta najve?ji konferen?ni dogodek leta 2014 v naši državi in najve?ji mednarodni dogodek po številu zastopanih držav v Sloveniji  nasploh, je prišlo okrog 1200 udeležencev iz 130 držav z vsega sveta, ki so v petih dneh pod geslom »Oblikujemo skupno prihodnost« razpravljali o na?rtih taborništva po svetu in postavili zelo ambiciozen cilj: do leta 2023 dose?i 100 milijonov mladih.
Za nemoten potek konference je poskrbelo 200 tabornikov prostovoljcev iz cele Slovenije, ki so s svojim delom dokazali, da so mladi zelo sposoben in pomemben del družbe.


Svetovni skavtski forum mladih, Rogla 2014

Svetovni skavtski forum mladih (World Scout Youth Forum – WSYF) je posvetovalno sre?anje, katerega namen je usposabljati mlade in podpirati proces razvoja mladinske participacije v partnerstvu z odraslimi.

Forum mladih daje mladim ?lanom svetovne organizacije možnost, da izrazijo svoje mnenje o vprašanjih, ki jih neposredno ali posredno zadevajo. Tak pristop opolnomo?enja mlade navdihuje ter hkrati pomaga razviti njihove veš?ine v procesih odlo?anja, ki so uporabne tako v taborništvu kot v družbi nasploh.

12. Skavtski forum mladih so med 4. in 7. avgustom 2014, odli?no izvedli slovenski taborniki.