O organizaciji

Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija (v nadaljevanju ZTS), deluje v skladu z namenom, principi in metodo svetovnega skavtskega gibanja. ZTS je prostovoljna, nepridobitna, mladinska, nestrankarska, nevladna, vzgojna organizacija, odprta vsem, ne glede na poreklo, spol, raso ali prepri?anje. ZTS zaradi uresni?evanja skupnih interesov povezuje društva tabornikov – rodove v Sloveniji.

ZTS je kot nacionalna skavtska organizacija polnopravna ?lanica Svetovne organizacije skavtskega gibanja – WOSM.

Poslanstvo skavtskega gibanja je prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih ljudi, doseganju njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih, ?ustvenih in duhovnih sposobnosti kot avtonomnih posameznikov, kot odgovornih državljanov, angažiranih in solidarnih ?lanov svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti. Vrednote, na?in in metode doseganja poslanstva so opredeljeni v dokumentu Izjava o vzgoji v ZTS.

Temeljna na?ela, na katerih je zasnovano skavtsko gibanje, so:

  • dolžnost za duhovni razvoj – privrženost na?elom duhovnosti, lojalnost veri, ki jih izraža, in sprejemanje dolžnosti, ki iz tega izhajajo;
  • dolžnost do drugih – privrženost svoji domovini ob širitvi miru, razumevanja in sodelovanja na lokalni, državni in mednarodni ravni ter sodelovanje v družbenem razvoju ob priznavanju in spoštovanju dostojanstva so?loveka ter celovitosti narave;
  • dolžnost do sebeodgovornost za svoj osebnostni razvoj.

Geslo ZTS je »Z naravo k boljšemu ?loveku.«

Moto posameznika v organizaciji je »Bodi pripravljen.«