Območne organizacije ZTS

Obmo?no organizacijo ZTS (OO ZTS) na predlog rodov ustanovi skupš?ina ZTS. OO ZTS povezuje rodove na dolo?enem geografsko zaokroženem obmo?ju, z namenom podpore in usklajevanja programa za mlade in drugih aktivnosti ZTS. Posamezni rod je lahko vklju?en samo v eno OO ZTS.

OO ZTS se lahko organizira kot pravna oseba, pri ?emer je potrebno smiselno uporabiti dolo?ila statuta ZTS.

OO ZTS mora imeti izvoljenega najmanj starešino in na?elnika OO ZTS. Na?elnik OO ZTS mora pred izvolitvijo na funkcijo pridobiti pisno soglasje na?elnika ZTS.

Naloge OO ZTS so:

 • spremljanje in podpora delu rodov;
 • organiziranje in vodenje obmo?nih akcij;
 • pomo? rodovom pri kakovostnem izvajanju programa ZTS;
 • vzgoja kadrov (vodniški te?aji in drugi te?aji, seminarji);
 • pomo? pri ustanavljanju rodov;
 • imenovanje stalnih in ob?asnih komisij ter drugih delovnih teles na obmo?ju ter usklajevanje njihovega dela;
 • sprejem letnega programa dela s finan?nim na?rtom;
 • zagotovitev predstavnikov obmo?ja v delu organov ZTS;
 • predlaganje posameznikov in enot za priznanja in odlikovanja ZTS;
 • izvajanje drugih nalog, ki zadevajo taborništvo na obmo?ju.

V ZTS deluje 10 OO ZTS:

 • Celjsko-zasavska
 • Dolenjska
 • Gorenjska
 • Južnoprimorsko-notranjska
 • Koroško-šaleška
 • Mariborska
 • Ljubljanska (Mestna zveza tabornikov Ljubljana)
 • Obljubljanska
 • Pomurska
 • Severnoprimorska