Organi ZTS

Organi ZTS so:

  • skupš?ina ZTS,
  • izvršni odbor ZTS,
  • nadzorni odbor ZTS,
  • ?astno razsodiš?e ZTS.

SKUPŠ?INA ZTS

Skupš?ina ZTS je najvišji organ ZTS, ki se sestaja enkrat letno (programska skupš?ina) in sicer najkasneje do konca meseca marca. Sklicuje jo starešina ZTS. Vsako tretje leto, kolikor traja mandat voljenih organov, je skupš?ina volilna. ?lani skupš?ine ZTS so starešina ZTS, starešine in na?elniki registriranih rodov ali najve? dva pooblaš?ena predstavnika takšnega rodu, starešine in na?elniki OO ZTS, ?lani IO ZTS in pomo?niki na?elnika Programa za mlade v ZTS, ?lani nadzornega odbora ZTS in ?lani ?astnega razsodiš?a ZTS. Skupš?ina odlo?a o najpomembnejših zadevah v organizaciji, njene naloge kakor tudi naloge drugih organov ZTS, so opredeljene v statutu ZTS.

IZVRŠNI ODBOR ZTS

Izvršni odbor ZTS vodi delo ZTS v skladu s politiko, strategijo, Programom za mlade in drugimi usmeritvami, sprejetimi na skupš?ini ZTS. Sestavljajo ga:

Na?elnik ZTS

Na?elnik vodi delo IO ZTS in usklajuje dejavnosti njegovih ?lanov. Je odgovoren za izvajanje finan?nega na?rta ZTS, spremlja in usklajuje delo obmo?nih organizacij, imenuje delegirane na?elnike rodov, usklajuje sodelovanje z državnimi organi in nadzira delo strokovne službe ZTS. Funkcijo opravlja prostovoljno. Izvoli ga skupš?ina ZTS vsaka tri leta.

Na?elnik ZTS je Domen Urši?.

E-naslov:  domen.ursic@taborniki.si

Na?elnik za Program za mlade v ZTS

S svojimi pomo?niki dolo?a cilje in aktivnosti programskih komisij ter spremlja in usklajuje delo programskih komisij, usklajuje in nadzira delo pomo?nikov, organizira in vodi akcije s podro?ja Programa za mlade na državnem nivoju, predlaga izvršnemu odboru ZTS imenovanje svojih pomo?nikov za delo s posamezno vejo in ?lanov programskih komisij ter drugih delovnih skupin.

Na?elnica za program za mlade v ZTS je Nina Kapelj.

E-naslov: nina.kapelj@taborniki.si

Na?elnik za mednarodno dejavnost ZTS

Na?elnik za mednarodno dejavnost organizira in vodi mednarodno dejavnost ZTS, organizira in usklajuje sodelovanje ZTS s skavtskimi in drugimi organizacijami doma in v tujini, je odgovoren za razvoj mednarodne dejavnosti kot sestavnega dela Programa za mlade v ZTS, usklajuje mednarodno sodelovanje rodov, predlaga IO ZTS imenovanje ?lanov komisije za mednarodno dejavnost, letni program mednarodnih aktivnosti in druge sklepe v zvezi s sodelovanjem pri mednarodnih aktivnostih, dolo?a naloge komisije za mednarodno dejavnost in vodi delo komisije, spremlja in usklajuje delo ?lanov komisije.

Na?elnica za mednarodno dejavnost je Eva Bolha.

E-naslov: eva.bolha@taborniki.si

Na?elnik za odnose ZTS z javnostmi

Na?elnik za odnose ZTS z javnostmi organizira in vodi promocijsko in informativno dejavnost ZTS, vklju?no z revijo Tabor in drugimi mediji, ki jih izdaja ZTS. Izvršnemu odboru ZTS predlaga v imenovanje urednike medijev, recenzente za posamezne publikacije ter pripravlja in izvaja letni program aktivnosti na podro?ju odnosov z javnostmi.

Na?elnica za odnose ZTS z javnostmi je Živa Novljan.

E-naslov: ziva.novljan@taborniki.si

Zakladnik ZTS

Zakladnik ZTS organizira in vodi finan?no materialno poslovanje Zveze tabornikov Slovenije. Pomemben del njegovega podro?ja dela je organiziranje in pridobivanje finan?nih sredstev preko javnih razpisov ter sponzorskih in donatorskih pogodb. Pri iskanju in izbiri sponzorjev ter donatorjev ima pomembno vlogo tudi starešina ZTS.
Zakladnik prav tako zagotavlja, da je finan?no materialno poslovanje ZTS skladno z zakoni in internimi predpisi ZTS.  Preko priprave in izvajanja finan?nega na?rta ZTS zagotavlja racionalno upravljanje s finan?nimi sredstvi. Je vezni ?len med izvršnim odborom ZTS in Skavtsko fundacijo.

Ena izmed njegovih pomembnih nalog je usposabljanje rodovih blagajnikov in starešin za izvajanje nalog na finan?no materialnem podro?ju, kar izvaja v sodelovanju z drugimi ?lani IO ZTS. Zadolžen je za seznanjanje vodstev rodov s pomembnejšimi novostmi na podro?ju finan?nega poslovanja.

Zakladni?arka ZTS je Helena Harej.

E- naslov: helena.harej@taborniki.si

Na?elnik za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi v ZTS

Na?elnik za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi v ZTS vodi in organizira izobraževanje vodstvenih kadrov v ZTS. Uspešno izvajanje poslanstva organizacije je odvisno prav od njene sposobnosti za kadrovanje, izobraževanje in zagotavljanje zadostnega števila mladih in odraslih vodij. Vodi in organizira delo Komisije za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi in tako zagotavlja ustrezno podporo celotnemu procesu.

Na?elnica za vzgojo, izobraževanje ter delo z odraslimi v ZTS je Jona Mirnik.

E-naslov: jona.mirnik@taborniki.si

Poseben organ:

Starešina ZTS

Starešina predstavlja in zastopa Zvezo tabornikov Slovenije. Funkcijo opravlja prostovoljno. Izvoli ga skupš?ina ZTS vsaka tri leta.

Starešina ZTS je Jernej Stritih

E-naslov:  jernej.stritih@taborniki.si