Nadzorni odbor in častno razsodišče ZTS

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ZTS ima 3 ?lane, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Spremlja delo IO ZTS in drugih organov ZTS, nadzoruje finan?no in materialno poslovanje ZTS in ukrepa ob nepravilnostih. O svojih ugotovitvah poro?a skupš?ini ZTS. Za svoje delo je odgovoren skupš?ini ZTS. Pripombe in predloge glede poslovanja in delovanja ZTS mora takoj posredovati IO ZTS, ki je dolžan o njih razpravljati, do njih zavzeti stališ?a in o ukrepih obvestiti nadzorni odbor ZTS.

?lani nadzornega odbora ZTS so:

  • Matej ?ernigoj
  • Aleš Skali?
  • Jasna Vinder

 

?astno razsodiš?e ZTS

?astno razsodiš?e ZTS ima 5 ?lanov, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Odlo?a o sporih, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in obveznosti ?lanov, dolo?enih v tem statutu, ter v zvezi z dejavnostjo, in pri katerih so lahko prizadete stranke rodovi, delovne enote rodov, posamezniki, zveze tabornikov ob?ine in medob?inske organizacije ZTS, OO ZTS in organi ZTS. ?astno razsodiš?e ZTS izreka ukrepe in deluje po postopku, ki ga opredeljuje Pravilnik o disciplinskem postopku ZTS.

Delo ?astnega razsodiš?a ZTS je javno. Predstavniki obravnavanih rodov, njihovih delovnih enot, ob?inskih taborniških zvez, medob?inskih taborniških organizacij, OO ZTS in obravnavani posamezniki imajo pravico, da so pri razpravi prisotni. Odlo?itve z obrazložitvami svojih stališ? ?astno razsodiš?e ZTS sporo?a skupš?ini ZTS oziroma takoj IO ZTS, ki mora v roku treh mesecev o njih razpravljati in sprejeti ustrezne ukrepe. ?astno razsodiš?e ZTS je za svoje delo odgovorno skupš?ini ZTS.

?lani ?astnega razsodiš?a ZTS:

  • Borut Cerkveni?
  • Tomaž Hudomalj
  • Miha Ma?ek
  • Miroslav Vi?i?
  • Matjaž Vrtovec