Prostovoljstvo, delovanje v javno dobro

Prostovoljstvo

Prostovoljstvo je zagotovo najpomembnejša vrednota v taborniški organizaciji. Pomeni pripravljenost – usposobljenost in željo posameznika, da pomaga so?loveku ali prispeva k dobrobiti družbe. V organizaciji govorimo o služenju, kar pomeni nesebi?no dajanje in pomo?, sprejemanje nalog ter odgovornosti v organizaciji in izven nje, biti družbi na razpolago in imeti odgovoren odnos do drugih, ne da bi za to pri?akovali nagrado. Prostovoljstvo je v organizaciji in družbi vse bolj potrebno.

Z odraš?anjem postaja služenje vse pomembnejše in je za mladostnika in mladega odraslega nepogrešljiv del programa, saj pomeni samo-uresni?enje in prinaša notranje zadovoljstvo. Pri?akujemo, da bo vsak tabornik sprejel to programsko obvezo, ki je bistvena za ?lanstvo v organizaciji, za mladega odraslega pa smisel ?lanstva, saj spodbuja osebno rast.

Delovanje v javno dobro

Zveza tabornikov Slovenije ima status društva, ki deluje v javnem interesu na podro?ju vzgoje in izobraževanja od leta 2001. V letu 2008 je bil je bil status delovanja v javnem interesu razširjen še na podro?ja obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesre?ami.

Zaradi na?ina vzgoje in u?enja in ker ves ?as delovanja ZTS vzdržuje enotno in dobro organiziranost zveze in njenih društev, je ZTS pomembna tudi v funkciji obrambe in zaš?ite.V preteklosti so taborniki pokazali pobudo in solidarnost v praksi – ko je bilo najbolj treba. Na potresnih obmo?jih zahodne Slovenije v 70-.in 80. letih, prav tako pa tudi kasneje, ko so naravne ujme prizadele posamezna podro?ja Slovenije, so bili taborniki med prvimi, ki so prisko?ili na pomo? ogroženemu prebivalstvu. Prav na izkušnjah Zveze tabornikov Slovenije so se v okviru obrambe in zaš?ite oblikovale prve regijske t.i. specializirane enote, ki so jih oblikovala društva oziroma zveze društev.

V letu 1994 je Vlada RS na osnovi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre?ami (Ur. list RS 64/94) in na predlog Uprave RS za zaš?ito in reševanje v Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaš?ito, reševanje in pomo? (Ur. list RS 22/99) opredelila naloge ZTS, ki so:

a)    organiziranje enot ZTS za postavitev za?asnih bivališ? v 11-ih regijah v Sloveniji,
b)    postavitev zasilnih prebivališ? za ogrožene prebivalce in
c)    sodelovanje pri zagotavljanju potrebnih življenjskih pogojev za prebivalce.

Enote za postavljanje zasilnih prebivališ? ZTS delujejo v vseh regijah Slovenije in po zamisli predstavljajo osnovno celico, ki se ji v primeru širše ogroženosti pridružijo tudi drugi taborniški prostovoljci iz društev.

Zveza tabornikov Slovenije tako vsako leto aktivno sodeluje pri oblikovanju in delovanju sistema obrambe in zaš?ite v Sloveniji in prispeva k njegovi uspešnosti.