Skupščina ZTS

Skupš?ina ZTS je najvišji organ ZTS, ki se sestaja enkrat letno (programska skupš?ina) in sicer najkasneje do konca meseca marca. Vsaka tri leta skupš?ina je ZTS sklicana tudi z namenom izvoliti organe ZTS.

?lani skupš?ine ZTS so:

 • starešina ZTS,
 • starešine in na?elniki registriranih rodov ali najve? dva pooblaš?ena predstavnika takšnega rodu,
 • starešine in na?elniki OO ZTS,
 • ?lani IO ZTS in pomo?niki na?elnika Programa za mlade v ZTS,
 • ?lani nadzornega odbora ZTS in ?lani ?astnega razsodiš?a ZTS.

Naloge skupš?ine ZTS so, da:

 • dopolnjuje, spreminja in sprejema poslovnik o delu skupš?ine ZTS in dnevni red;
 • voli ?lane organov skupš?ine;
 • voli in razrešuje starešino ZTS, ?lane IO ZTS, ?lane nadzornega odbora ZTS in ?lane ?astnega razsodiš?a ZTS;
 • sprejema strategijo razvoja ZTS;
 • sprejema, dopolnjuje in spreminja statut ZTS, skladno z dolo?ilom 63. ?lena tega statuta;
 • sklepa o prenehanju delovanja ZTS, skladno z dolo?ilom 60. ?lena tega statuta;
 • sprejema program dela ZTS;
 • odlo?a o ?lanstvu ZTS v doma?ih in tujih organizacijah;
 • razpravlja in odlo?a o poro?ilih ?lanov IO ZTS, nadzornega odbora ZTS, ?astnega razsodiš?a ZTS;
 • razpravlja in odlo?a o materialnem in finan?nem poslovanju ZTS, sprejema letni finan?ni na?rt in potrjuje poro?ilo o poslovanju;
 • sklepa o prometu z nepremi?ninami v lasti ZTS in o njihovih obremenitvah;
 • sklepa o nakupu in prodaji osnovnih sredstev ali o sprejemanju drugih finan?nih obveznosti v vrednosti nad 10.000 EUR;
 • imenuje ?lane upravnega in nadzornega odbora Skavtske fundacije
 • sprejema, dopolnjuje in spreminja pravilnike ZTS;
 • odlo?a o pritožbah zoper sklepe organov ZTS;
 • dolo?a višino letne ?lanarine;
 • podeljuje priznanja in odlikovanja ZTS;
 • odlo?a o sprejemu novih rodov v ?lanstvo ZTS, o ?rtanju in izklju?itvi rodov;
 • ustanavlja in ukinja OO ZTS;
 • odlo?a o ostalih zadevah s podro?ja delovanja ZTS.