POSLANSTVO TABORNIŠTVA

Poslanstvo taborništva je prispevati k vzgoji mladih s pomo?jo sistema vrednot, ki sloni na prisegi in zakonih, ter na ta na?in pomagati graditi boljši svet, kjer se ljudje lahko polno uresni?ijo kot posamezniki in tvorno delujejo v družbi.

Taborništvo to dosega tako, da:

  • mlade vklju?uje v neformalni (izvenšolski) vzgojno-izobraževalni proces v celotnem obdobju njihovega oblikovanja (odraš?anja);
  • uporablja taborniški pristop, pri katerem je vsak posameznik glavni dejavnik svojega razvoja v samostojno, solidarno, odgovorno in angažirano osebo;
  • pomaga mladim oblikovati lasten sistem vrednot, ki temelji na duhovnih, družbenih in osebnih na?elih, izraženih v prisegi in zakonih.

Poslanstvo, enotno v vseh skavtskih organizacijah po svetu, se uresni?uje v taborniškem programu za mlade. Ta sledi temeljnim vzgojnim ciljem, ki so prilagojeni potrebam družbe, in se opira na skupne vrednote.

Vizija taborništva: »Taborniki ustvarjamo boljši svet«.

mssik

 

BISTVO TABORNIŠTVA

Splošno, uveljavljeno in konvencionalno mnenje tabornike povezuje s preživljanjem prostega ?asa v naravi in u?enjem specifi?nih, »taborniških« veš?in. Resnica je mnogo širša: bistvo taborništva je v vzgoji in izgradnji osebnostnih kvalitet mladostnikov, ki jih lahko kasneje prenašajo tudi na svoje ožje in širše družbeno okolje.

Strukturirano preživljanje prostega ?asa v naravi je torej le sredstvo – sredstvo, s pomo?jo katerega mladostniki v pozitivni smeri gradijo svojo osebnost in tako pomagajo graditi boljši svet za vse. Odgovorni, eti?ni ljudje postajajo boljši in razvijajo vse svoje potenciale zato, da pomagajo spreminjati svet. Pozitivno naravnana vzgoja oblikuje mladostnike v zrelejše osebnosti, ki so sposobne sprejemanja izzivov in odlo?itev, prevzemanja odgovornosti ter sodelovanja v duhu enakopravnosti, spoštovanja in samostojnosti. Taborništvo združuje in oblikuje odgovorne, eti?ne mlade posameznike, ki v svojem okolju puš?ajo pe?at.

ogenj