Starostne skupine

Zaradi skupnih zna?ilnosti posameznikov v dolo?eni starosti in s tem boljši u?inkovitosti vzgojno-izobraževalnega procesa, ?lane delimo v starostne veje, in sicer:

 • murni (M) – predšolski otroci,
 • medvedki in ?ebelice (M?) – od 6. do vklju?no 10. leta,
 • gozdovniki in gozdovnice (GG) – od 11. do vklju?no 15. leta,
 • popotniki in popotnice (PP) – od 16. do vklju?no 20. leta,
 • raziskovalci in raziskovalke (RR) – od 21. do vklju?no 27. leta,
 • gr?e – starejši od 27 let.

aFestival 07a

Stopnjevani sistem preizkušenj

Stopnjevani sistem preizkušenj je glavno orodje osebnega razvoja na podro?ju pridobivanja znanja, u?enja samoobvladovanja in samozaupanja, sprejemanja odgovornosti, pripadnosti in sposobnosti za sodelovanje ter vodenja.

Namen stopnjevanega sistema preizkušenj je:

 • motivacija mladih za vklju?evanje in aktivno sodelovanje v programu,
 • razvoj sposobnosti izbire in lastnega odlo?anja,
 • prepoznavanje in priznavanje napredka s strani mladih in vodij,
 • sistemati?no in na?rtovano delo vodij.

Stopnjevani sistem preizkušenj je prilagojen:

 • interesu posameznikov (osebna rast, napredovanje, samorazvoj),
 • interesu taborniške organizacije (razvoj vrednot, kot npr: odnos do narave, prostovoljstvo, prijateljstvo),
 • interesu družbe (aktivno vklju?evanje v družbeno dogajanje, spoštovanje pravil in norm, solidarnost).

Stopnjevani sistem preizkušenj v najve?ji možni meri prispeva k razvoju angažirane, avtonomne, odgovorne in solidarne osebe, hkrati pa zagotavlja okvir za pripravo in izvajanje programskih dejavnosti. Sistem preizkušenj je osnova za na?rtovanje dejavnosti.

Stopnjevani sistem preizkušenj je sestavljen iz dveh elementov:

 • stopenj preizkušenj v posamezni starostni veji,
 • zahtev za pridobitev posamezne preizkušnje.

Ob tem je pomembno, da zahteve za pridobitev preizkušnje ne predstavljajo neke absolutne vrednosti (zmogljivosti) posameznika (npr. presko?iti 160 cm v višino ali prehoditi 30 km), ampak minimalne standarde udejstvovanja, na podlagi katerih ugotavljamo posameznikovo napredovanje pri doseganju vzgojnih ciljev. S tem lahko cilje dosežejo tudi tisti mladi, katerih stopnja razvoja je pri enaki starosti nižja od vrstnikov.

ribno2008_fotoSiNi_0244a

Stopnje preizkušenj v posamezni starostni veji

Stopnje preizkušenj prestavljajo obdobja, v katerih ugotavljamo doseganje ciljev osebnega napredovanja. Delitev na stopnje je pomembna predvsem zaradi prilagajanja zahtev zmožnostim ?lanov v dolo?eni starosti. Dolžina trajanja stopnje je pri mlajših vezana na šolsko leto, pri starejših pa na daljše obdobje – glede na doseganje osebnih ciljev (projektov).

Stopnje preizkušenj so slede?e:

 • murni – ena stopnja: skok,
 • medvedki in ?ebelice – 4 stopnje: prvi plamen, drugi plamen, tretji plamen, ogenj,
 • gozdovniki in gozdovnice – 4 stopnje: drvi list, drugi list, tretji list, izziv,
 • popotniki in popotnice – 3 stopnje: prvi vozel, drugi vozel, tretji vozel,
 • raziskovalke in raziskovalci – 2 stopnji: prvi korak, drugi korak.

 ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV POSAMEZNE PREIZKUŠNJE

Zahteve za pridobitev posamezne preizkušnje so minimalni standardi udejstvovanja, po katerih tako ?lani, ki osvajajo preizkušnje, pa tudi vodje, ki te preizkušnje priznavajo, vedo, kaj je potrebno za pridobitev posamezne preizkušnje opraviti.

Pri tem je pomembno, da se zavedamo, da s preizkušnjami stopnjujemo predvsem:

 • sodelovanje pri na?rtovanju, vodenju, odlo?anju (angažiranost);
 • izbirnosti razvoja lastnih potencialov (avtonomnost);
 • samostojnosti in prevzemanje odgovornosti za lasten razvoj;
 • širino in dejavno vklju?enost v družbo.

Pridobitev preizkušnje ni samoumevna. Od ?lana terja lastni angažma v vseh pogledih. Zato se pridobljena preizkušnja lahko smatra kot vsestranski preizkus napredovanja in kot nagrada za prizadevnost.

?e ?lan v predvidenem obdobju ne izpolni vseh zahtev za pridobitev preizkušnje, preizkušnje ne pridobi. ?lanom je potrebno pojasniti, da v tem ni ni? slabega. Hkrati jih moramo vzpodbujati, da naslednje leto opravijo vse zahteve (predhodno pridobljena preizkušnja namre? ni pogoj za opravljanje naslednje). Zato je pomembno, da vodnik na za?etku leta ?lanom voda predstavi vse zahteve in skupaj z njimi pripravi na?rt opravljanja zahtev (tako bo nastal letni na?rt dela voda).

ss