Za starše

OZADJE

Željeni cilj

Starši si želimo, da bi naši otroci postali samostojni, uspešni, urejeni in odgovorni ljudje, ki bodo podjetni ali pa bodo zlahka dobili zaposlitev, si ustvarili svojo družino, se bodo znali pravilno odlo?ati in tudi prevzemati odgovornost za svoja ravnanja.

Oblikovanje odnosa

Ravnanje vsakega ?loveka je odvisno od odnosa, ki si ga že od za?etka svoje zavesti ustvarja do vsega v okolici. Ustvarja ga na osnovi vplivov, ki mu jih okolica daje in tudi vra?a. Ta proces ustvarjanja odnosa poteka spontano in ga ne moremo prepre?iti. Vedno pa nanj vplivamo s svojim ravnanjem. ?e vemo, kaj po?nemo, potem vzgajamo. ?e tega ne vemo, potem ne vzgajamo, odnos tistega, ki se ga je dotaknil naš vpliv, pa nastaja spontano. V drugem primeru je rezultat veliko bolj negotov, kot je v prvem.

Vzgoja

Proces vzgoje, to je zavestnega vpliva na oblikovanja odnosa, se za?ne v družini, nadaljuje v šoli in verificira med vrstniki, ko ti, predvsem na nezavedni ravni, preverijo, potrdijo ali zavrnejo vrednote, ki so si jih že pridobili in si tudi pridobivajo nove. ?eprav je ta tretja sfera vzgojnega procesa v družbi mnogokrat bolj v ozadju kot prvi dve, pa je enako pomembna. Zato odgovorni starši vedo, da je druženje s prijatelji – vrstniki nujno za zdravo osebnostno rast mladih in jim ni vseeno, s kom in koliko se otrok ali mladostnik druži v svojem prostem ?asu.

 

za starše

TABORNIKI SMO DOBRA IZBIRA

Zanimive aktivnosti za mlade

Razvijamo pestre aktivnosti predvsem v naravi, ki zanimajo mlade in jim predstavljajo dosegljive izzive. Aktivnosti posegajo na razli?na podro?ja in omogo?ajo mladim razvoj v vseh razsežnostih: telesni, intelektualni, družbeni, zna?ajski, ?ustveni in duhovni.

Varno vzgojno okolje

Vodje v društvih in na drugih ravneh so strokovno usposobljeni za svoje delo. Razumejo ozadje procesa opisanega zgoraj, usmerjajo mlade v stalnem dialogu, razumejo njihove potrebe, se zavedajo posledic svojega ravnanja, so zgled mladim, jih usmerjajo na neprisiljen in mladim razumljiv na?in.

Skozi igro, dogodivš?ine in izzive ter raziskovanja in druge pestre aktivnosti med sovrstniki pomagamo mladim ustvariti dobre temelje za razvoj celovite osebnosti. Delo temelji na enakopravnosti, samostojnosti, prevzemanju odgovornosti in spopadanju z izzivi primernimi za starostno obdobje.

Vrednostni sistem in duhovnost

Ob zgledu odraslih in starejših vrstnikov mladim pomagamo oblikovati lasten vrednostni sistem, ki temelji na vrednotah, kot so strpnost in odprtost, solidarnost, pripadnost duhovnim na?elom, svoboda, demokracija, zdravo življenje, trajnostni razvoj, ustvarjalnost, prostovoljstvo, enakost priložnosti za vse, prijateljstvo, poštenost.

Tako razvijamo taborniško duhovnost, pri ?emer vloga organizacije ni v u?enju vere ali ponavljanju verskih obredov, ampak spodbuja posameznika, da se zave pomena svoje duhovne rasti, razvijanja notranje discipline in vztrajnosti, doživljanja v skupnih aktivnostih, razumevanja in ob?utenja narave, soustvarjanja tolerantne in skrbne družbe, da se zave potrebe po iskanju, samospraševanju in ?aš?enju.

Pove?evanje zaposljivosti

Skupinsko delo in mo?ne prijateljske vezi dajejo otrokom, mladini in mlajšim odraslim neprecenljivo izkušnjo druga?nega u?nega okolja. Vzpodbujamo jih, da soustvarjajo program in vodijo aktivnosti. Tako postopoma prevzemajo odgovornost zase in za svoje delovanje v družbi. Hkrati razvijajo znanja in veš?ine (kompetence), ki jim kasneje mo?no koristijo, recimo: sposobnosti animiranja, sposobnost dela v timu, na?rtovanja, informiranja, organiziranja, vodenja, ravnanja z denarjem, opremo in še mnoge druge. Ob vsem si spletejo široko socialno mrežo prijateljev in znancev iz lokalnega okolja, na nacionalni ravni in navsezadnje z vsega sveta.

PRIDRUŽI SE!

Dragi starši in drugi prijatelji taborništva! Za doseganje našega poslanstva oziroma vsega opisanega potrebujemo veliko prostovoljcev, ki pomagajo bodisi pri izvedbi aktivnosti bodisi v podporni funkciji organizacije.

Pridružite se lahko v društvih tabornikov, katerih kontaktne podatke najdete na teh straneh ali na sedežu ZTS. ?e pa vam bolj ustreza, se lahko povežete v taborniški alumni klub (tak@taborniki.si).

POZOR! ?lanstvo v organizaciji je prostovoljno. Zato pri?akujemo, da vsak, ki se želi pridružiti, odlo?itev o tem sprejme sam. Enako velja tudi za otroke, pri katerih pa pri?akujemo tudi podporo staršev k njihovi odlo?itvi.

 

 

za starše 1