Razvojne smernice Zvezetabornikov Slovenije

Pri svojem delu taborniki izhajamo iz domačih in tujih razvojno-strateškihusmeritev, skladnih z našim osnovnim poslanstvom - vzgojo mladih v avtonomne,angažirane, odgovorne in solidarne posameznike.

Zveza tabornikov Slovenije ima močno poslanstvo in vizijo, ki je del širše, svetovne organizacije. Svoje poslanstvo dosega skozi temeljno programsko doktrino, ki vsebuje metodo dela, specifične programske usmeritve in načela svetovne organizacije. Programska doktrina se imenuje Program za mlade.
Z izvajanjem dejavnosti želimo opolnomočiti posameznike, da postanejo avtonomni, angažirani, odgovorni in solidarni državljani. To je skladno s ključnimi strategijami, ki urejajo področje razvoja in mladine v Sloveniji, EU in na svetovni ravni. Zveza tabornikov Slovenije z izvajanjem svojega poslanstva prispeva svoj kamenček v mozaik uresničevanja ciljev teh strategij.
Na svetovni ravni so cilji definirani v dokumentu SDG – Sustainable development goals, ki je ključni razvojni dokument Združenih narodov. Dejavnosti Zveze tabornikov Slovenije se najbolj ključno nanašajo na področja 4, 5, 6, 12, 13 in 14 SDG, posredno pa pozitivno delujejo tudi na ostala področja izmed 17 razvojnih področij, ki jih opredeljujejo Združeni narodi.
Na področju Slovenije govorimo o Strategiji za razvoj Slovenije. Zveza tabornikov Slovenije skozi svoje delovanje neposredno naslavlja razvojne cilje 1, 2, 3, 4 in 7, saj z vzgojo svojih članov prispeva k postopnemu izpolnjevanju teh ciljev. Ponosni smo, da smo v Zvezi tabornikov Slovenije sodelovali pri pripravi tega dokumenta.
Delujemo tudi skladno z Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022. Konkretne dejavnosti Zveze tabornikov Slovenije pozitivno vplivajo na uresničitev ključnih usmeritev resolucije (navedene v točki 1.3 dokumenta): 1, 3, 6, 7 in 8. Podobno kot pri ostalih strategijah ima delovanje Zveze tabornikov Slovenije pozitivne učinke tudi na uresničevanje ostalih ključnih usmeritev iz omenjene resolucije.
Tretji strateški dokument na področju Slovenije, ki ga omenjamo, je Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, pri pripravi katerega smo v Zvezi tabornikov Slovenije tudi sodelovali. Skozi svoje delovanje naslavljamo strateške cilje 1, 2 in 3 iz tega dokumenta.
Delovanje Zveze tabornikov Slovenije oz. njenih članic, lokalnih društev, je močno vpeto tudi v številne strateške dokumente na ravni lokalnih skupnosti.