Taborništvo je način življenja.

Pridruži se nam!

Način dela pri tabornikih

Naša posebnost je način dela – taborniški pristop. To pomeni, da znanje in spretnosti pridobivamo skozi izkušnje, v varnem okolju majhnih skupin. V skupinah so enako stari taborniki, vodijo jih vodniki – mladi, a izkušeni prostovoljci, ob podpori odraslih tabornikov. Taborniki imamo svojo prisego in zakone ter živimo v skladu z njimi. Naše delo sicer poteka po programu, a so vse aktivnosti organizirane tako, da lahko ob skupnih ciljih taborniki sledimo svojim interesom in ob tem osebnostno rastemo.

Vsi taborniki smo aktivno vključeni v okolje, kjer se lahko učimo skozi konkretno izkušnjo, skozi prakso.

Narava je naš dom – taborniki spoznavamo naravo, stremimo k sobivanju in se učimo spoštljivega odnosa do nje ter načinov za njeno ohranitev.

Delo v majhnih skupinah, ki jih imenujemo vodi, predstavlja varno okolje za raziskovanje in razvoj medosebnih odnosov ter življenje v (taborniški) skupnosti.

Izvajamo program aktivnosti, kjer se stopnjuje zahtevnost, saj pri naših dejavnostih izhajamo iz interesov mladih in dajemo možnost za postopno samostojno izbiro in odločanje o sebi in skupini.

V delo vključujemo simbolni okvir z našimi običaji, šegami in navadami, ki nas povezujejo in nam dajo občutek pripadnosti.

Prakticiramo življenje v skladu s taborniško prisego in zakoni, kar daje mladim priložnost za raziskovanje, spoštovanje in razumevanje vrednot.

Odrasli so v delo znotraj taborništva vključeni tako, da prek mentorstva ali druge oblike podpore mladim ustvarjajo varno okolje za učenje iz lastnih napak.

Narava je naš dom

Starostne skupine

Zaradi skupnih značilnosti otrok v določenem obdobju delimo taborniki člane v starostne skupine. Učenje skozi igro, raziskovanje in delo v skupini spodbujajo enakopravnost in samostojnost, mladi ob tem postopoma prevzemajo odgovornosti in se soočajo z izzivi.

Murni

predšolski otroci
Taborništvo je igra. Čas preživljam skupaj z otroki iz skupine in vodnikom ter skozi igro v naravi spoznavam svet taborništva.

Medvedki in čebelice

mlajši šolarji, do 11 let
Taborništvo je zabava. S prijatelji in vodnikom varno raziskujem svet in se zabavam. Z njimi se igram in osvajam prve taborniške veščine, saj smo skupaj uspešnejši.

Gozdovnice in gozdovniki

starejši šolarji, od 11 do 15 let
Taborništvo je dogodivščina. V družbi vrstnikov pridobivam izkušnje in se soočam z vedno večjimi izzivi. Znam sodelovati in pomagati, kadar je potrebno. Ponosno povem svoje mnenje.

Popotniki in popotnice

srednješolci, od 16 do 20 let
Taborništvo je prijateljstvo in izkušnja. Med prijatelji se vedno bolj spoznavam. Prevzemam več odgovornosti, izbiram svoje poti, spoznavam mednarodno okolje in se aktivno vključujem v lokalno skupnost. Prostovoljstvo me navdihuje.

Raziskovalci in raziskovalke

mladi od 21 do 27 let
Taborništvo je šola za življenje. Delam za druge in s tem tudi zase, ob tem se razvijam. Prostovoljski dosežki so mi v ponos. Vztrajam na svoji poti, tudi ko je težko, saj dobro poznam svoj cilj.

Grče

odrasli nad 27 let
Enkrat tabornik, vedno tabornik. Taborniške izkušnje in vezi me bogatijo, pomagajo mi na zasebni in službeni poti. Če me potrebujejo, sem v oporo mlajšim tabornikom. Taborništvo je neločljivi del mene.

Želiš postati tabornik in z nami ustvarjati boljši svet?

Pridruži se nam!

Taborniški program

Taborniki izvajamo taborniške aktivnosti na osnovi skupnih programskih smernic, imenujemo jih Program za mlade. Ta sledi poslanstvu taborništva in upošteva taborniške vrednote in načela. Če povemo bolj konkretno: ja, taborniki smo tisti, ki znamo zakurit ogenj, postavit šotor, se znajdemo v naravi, pripravljeni smo pomagati drugim v stiski, … Ob učenju tega pa nam taborniško okolje s svojim načinom dela, kjer delujemo v majhnih skupinah omogoča, da se razvijamo kot posamezniki in da živimo skladno s taborniškimi vrednotami.

Taborniki vzgajamo samostojne, angažirane, odgovorne in solidarne posameznike.

Mlajši taborniki, murni, medvedki in čebelice ter gozdovnice in gozdovniki, to so otroci do zaključka osnovne šole, so udeleženci taborniških aktivnosti, ki jih zanje pripravljamo starejši taborniki. Skozi aktivnosti mladi osvajajo taborniška znanja in veščine. Zaradi našega načina dela v majhnih skupinah pa se vsi taborniki – poleg taborniških znanj – učimo tudi o sebi, naravi in sočloveku, raziskujemo in se razvijamo.

Starejši taborniki, popotnice in popotniki ter raziskovalke in raziskovalci, torej mladostniki po koncu osnovne šole in mladi vse do 27. leta, so lahko poleg tega, da so udeleženci, tudi soustvarjalci taborniškega programa. Delajo kot prostovoljci, ki prevzemajo različne vloge znotraj organizacije, od izvajanja in ustvarjanja aktivnosti za mlajše tabornike, osvajanja in prenašanja specialističnih znanj na druge tabornike, do prevzemanja vodstvenih nalog v taborniškem rodu in organizaciji.

Taborniki si prizadevamo za celostni razvoj mladih, zato smo v skupnem programu za naše dejavnosti opredelili vzgojna področja in vsebine, ki jih nagovarjamo z našimi aktivnostmi. Naš cilj je, da so mladi aktivno udeleženi v svoj razvoj, da imajo priložnost za odločanje in s tem prevzemanje odgovornosti. Da bi to dosegli, imamo za vsako od taborniških starostnih skupin opredeljene cilje. Ti predvidevajo aktivnosti za razvoj povsem taborniških znanj in veščin ter tudi tiste za razvoj osebnosti posameznika.

Čeprav taborniki nismo del formalnega (šolskega) sistema izobraževanja, imamo opredeljena vzgojna področja, ki izhajajo iz našega poslanstva in vrednot. Vse, kar se pri tabornikih dogaja, lahko tako uvrstimo v eno od teh področij: človek kot del narave, razvijanje osebne učinkovitosti, doživljanje sebe, socialna vključenost, razvoj sistema vrednot in značaj posameznika.
Taborniške dejavnosti so tisto, kar taborniki počnemo, po čemer nas večina pozna. Med stalne aktivnosti, ki se jih udeležujemo vsi taborniki in so naš temelj, spadajo vodova srečanja (srečanja naših malih skupin), izleti, taborjenja in tekmovanja, tam osvajamo tudi vsem skupna znanja in veščine. Poleg tega lahko mladi tudi sami odločamo in izbiramo, katere taborniške veščine in specialna znanja še želimo osvojiti (seveda primerna naši starosti) – to so naše izbirne dejavnosti, izbere si jih vsak sam. Organiziramo pa tudi mnoge enkratne akcije in projekte, ki jih zasnujemo sami in pri katerih se lahko preizkusimo v različnih vlogah in pridobimo dodatne izkušnje.
Taborniki (so)vzgajamo mlade. Učimo, da imamo kot posamezniki dolžnost do sebe, družbe in duhovnega razvoja, usmerjajo pa nas vrednote - med najbolj pomembnimi so prostovoljstvo, sodelovanje, spoštovanje do narave in soljudi ter prijateljstvo. Vrednote in načela v kombinaciji s taborniškim poslanstvom pomagati mladim pri odraščanju pa nas peljejo k uresničitvi vizije – ustvariti boljši svet za vse.

Sistem izobraževanja za mlade prostovoljce

Pogosto rečemo, da je taborništvo šola za življenje – tabornik postopoma osvaja nova znanja, prevzema vse več odgovornosti in razvija kompetence, ki jih kot odrasla oseba s pridom uporablja pri delu in v zasebnem življenju. Smo mladinska organizacija, naš način učenja je neformalen. Znanja in izkušnje predajamo iz generacije v generacijo, delamo mladi za mlade, ob podpori odraslih. Tega se naučimo v sklopu taborniških izobraževanj.
Taborniške aktivnosti za najmlajše tabornike načrtujemo in izvajamo popotnice in popotniki, raziskovalke in raziskovalci ter grče. To smo mladi in odrasli prostovoljci, srce naše organizacije. Da smo za to primerno usposobljeni, smo aktivno vključeni v taborniško izobraževanje. Naša izobraževanja so razdeljena na tri nivoje in zajemajo usposabljanje za izvajanje taborniških dejavnosti, učenje učinkovitega vodenja in načrtovanja ter tudi znanja o vrednotenju in razvoju izobraževanj. Vsa izobraževanja vključujejo elemente vodenja, vrednotenja, samorefleksije in osebnega razvoja. Ta znanja so, v kombinaciji z izkušnjami, ki jih taborniki pridobimo na svoji taborniški poti, odlična popotnica za življenje.

Taborniki vzgajamo vodje

Izobraževalna shema

Izobraževanje za izvajalce dejavnosti

Pri tabornikih izvajamo taborniški program in vse podporne aktivnosti mladi prostovoljci od starosti 16 let naprej. Prvi nivo našega izobraževanja je namenjen pridobivanju znanj za opravljanje tega dela. Organiziramo usposabljanje vodnikov, izvajalcev različnih taborniških vsebin (orientacisti, specialisti bivanja v naravi, ...) in izvajalcev podpornih dejavnosti v taborniški organizaciji (gospodarno vodenje opreme, vodenje blagajne, znanja o komunikaciji in odnosih z javnostmi, spretnosti fotografiranja in snemanja in podobno).

Izobraževanje za načrtovalce dejavnosti

Taborniki delujemo v rodovih, taborniških društvih, ki so samostojne enote. Rodove vodimo odrasli prostovoljci. Drugi nivo taborniškega izobraževanja je namenjen pridobivanju znanj in kompetenc, potrebnih za načrtovanje in vodenje dejavnosti. Poleg načrtovanja in vodenja programa za mlade vključuje to izobraževanje tudi poudarek na vodenju ljudi in organizacijskih enot v rodu ali širše ter poglobljeno samorefleksijo preteklega življenja, raziskovanje osebnih vrednot in iskanje osebnega poslanstva. Ta tečaj imenujemo Wood Badge in je mednarodno priznano izobraževanje za vodje s strani Svetovne skavtske organizacije (WOSM).

Izobraževanje za izobraževalce

Tistim, ki se poglabljamo v taborništvo na višjem nivoju in razvijati izobraževanja in delovati na tem področju v Zvezi tabornikov Slovenije, je namenjen tretji izobraževalni nivo, nivo za izobraževalce. Assistant Leader Training (ALT) – tečaj za izobraževalce, nauči udeležence organizacije izobraževalnih dogodkov v okviru Zveze tabornikov Slovenije, konceptualnega razmišljanja o programu za mlade in delovanju taborniške organizacije, posredovanja znanja na izobraževanjih glede na učne cilje, udeležence in vsebino, vodenja procesa učenja v skupini, in zagotavljanja podpore udeležencem v obliki mentorstva.

Taborniške šege in navade

Pellentesque rutrum rutrum felis id tempor. Cras vitae euismod nisl. Ut et porta odio. Aenean tempus sem orci, lacinia mattis ante mollis ut. Pellentesque rutrum rutrum felis id tempor. Cras vitae euismod nisl. Ut et porta odio. Aenean tempus sem orci, lacinia mattis ante mollis ut.
“Clouds come floating into my life, no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my sunset sky.”
“Clouds come floating into my life, no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my sunset sky.”
“Clouds come floating into my life, no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my sunset sky.”

Tabornike družba povezuje predvsem s preživljanjem prostega časa v naravi in učenjem specifičnih, taborniških veščin. Vendar je taborništvo mnogo več: bistvo našega delovanja je v vzgoji in celostnem razvoju mladih, spodbujamo samostojnost in odgovornost.

Naše korenine so v gozdovništvu in skavtstvu ter segajo več kot stoletje nazaj. Narava še vedno ostaja naš dom, naša učilnica. Hkrati pa delujemo v družbenem okolju, kjer je taborništvo odprto vsem, ne glede na poreklo, spol, raso ali prepričanje.

Taborniki delujemo kjerkoli, prilagodimo se lokalnim potrebam ter z vzgojo članov lokalno okolje tudi soustvarjamo. Obenem se povezujemo in sodelujemo z mednarodnimi skavtskimi organizacijami. Zato je taborništvo tudi mednarodno gibanje mladih.

Mladim taborništvo ponuja varno okolje za raziskovanje, igro in zabavo; pri tabornikih se stkejo prijateljstva. Zato je taborništvo dogodivščina.

Taborništvo dopolnjuje sistem formalnega izobraževanja in družino, saj spodbuja samospoznavanje, željo po odkrivanju, raziskovanju in védenju. Tako nagovarja želje in potrebe, ki jih mladi drugje težje izpolnijo.

Odrasli imajo pri tabornikih pomembno vlogo podpore mladim pri njihovem varnem ustvarjanju, raziskovanju, učenju iz lastnih napak. Pri tem tudi sami spoznavajo unikatne pristope dela z mladimi, hkrati pa jim okolje omogoča nadaljevanje osebnostnega razvoja. Zato je taborništvo vseživljenjski izziv.

Taborništvo je šola za življenje in način življenja. Enkrat tabornik, vedno tabornik.

Poslanstvo taborništva je prispevati k vzgoji mladih s pomočjo sistema vrednot, ki temelji na prisegi in zakonih, ter na ta način pomagati graditi boljši svet, kjer se ljudje lahko polno uresničijo kot posamezniki in hkrati tvorno (so)delujejo v družbi.

Poslanstvo uresničujemo tako, da:

  • mlade vključujemo v neformalni (izvenšolski) vzgojno-izobraževalni proces v celotnem obdobju njihovega odraščanja;
  • uporabljamo taborniški pristop, v katerem je vsak posameznik glavni dejavnik svojega lastnega razvoja v angažirano, avtonomno, odgovorno in solidarno osebo;
  • pomagamo mladim oblikovati lasten sistem vrednot, ki temelji na duhovnih, družbenih in osebnih načelih, izraženih v prisegi in zakonih.

Poslanstvo, enotno v vseh skavtskih organizacijah po svetu, se uresničuje v taborniškem programu za mlade. Ta sledi temeljnim vzgojnim ciljem, ki so prilagojeni potrebam družbe, in se opira na skupne vrednote.

Taborniki ustvarjamo boljši svet. Taborništvo kot gibanje v prihodnosti vidimo kot:

  • vplivno, na vrednotah temelječe, vzgojno gibanje, osredotočeno na uresničevanje poslanstva, vključujoč mlade, ki s skupnim delovanjem razvijajo svoje sposobnosti, odrasli pa so jim pri tem s svojo vzgojno vlogo pripravljeni in zmožni pomagati;
  • gibanje, ki pritegne in v svojih vrstah obdrži vedno več mladih, predvsem najstnikov, pripadnikov vseh spolov in iz različnih družbenih skupin;
  • gibanje, privlačno za odrasle vseh spolov in v vseh kulturah, ki s svojim angažmajem pri delu z mladimi pomembno prispevajo k razvoju družbe;
  • dinamično in inovativno gibanje z ustreznimi viri, preprosto strukturo, učinkovito organizacijo, upravljanjem in komunikacijo ter demokratičnimi procesi odločanja na vseh nivojih.

Življenjska vodila tabornika predstavljajo vrednote, po katerih se ravnamo. Zavzemamo se za sledenje trem načelom:

  • dolžnosti do svojega osebnega razvoja: vsak posameznik je sam odgovoren za svoj osebni razvoj; preko udejstvovanja se spodbuja njegovo odgovornost in pozitiven odnos do samega sebe, stalno pridobivanje znanja, spretnosti in navad, potrebnih za celostni razvoj osebnosti;
  • dolžnosti do družbenega razvoja: verjamemo v odgovorno državljanstvo – aktivno vključevanje v družbeno dogajanje in prostovoljstvo, domoljubje, pozitiven odnos do drugih, spoštovanje dostojanstva človeka in človekovih pravic, razvijanje razumevanja med mladimi in zavedanje celovitosti narave ter varovanje njene raznolikosti;
  • dolžnosti do duhovnega razvoja: zavzemamo se za sprejemanje duhovnih vrednot življenja, privrženost duhovnim načelom, preseganje materialnega in pripravljenost stalnega iskanja svoje poti.

Ta načela so izražena v taborniški prisegi in zakonih, so spodbuda in ideali, h katerim težimo mladi člani, za odrasle voditelje pa so temeljno vodilo ravnanja in obveza.

Vrednote, ki jih pri svojem delu poudarjamo taborniki, so strpnost, solidarnost, odprtost, poštenost, prijateljstvo, pripadnost duhovnim načelom, svoboda, enake priložnosti za vse, demokracija, trajnostni razvoj, zdravo življenje in prostovoljstvo.

Taborniki smo skavti. V Sloveniji se taborniška društva, rodovi, povezujemo v krovno organizacijo, Zvezo tabornikov Slovenije, nacionalno skavtsko organizacijo. V Sloveniji je naša zveza edina polnopravna članica mednarodnega gibanja, Svetovne skavtske organizacije (WOSM), ta združuje skavtske organizacije iz celega sveta.

Skladno z usmeritvijo Svetovne skavtske organizacije izpolnjujemo poslanstvo taborništva, sledimo želji po ustvarjanju boljšega sveta, naše delo temelji na taborniškem pristopu (imenuje se tudi skavtska metoda), naša načela in vrednote pa se nanašajo na dolžnost do osebnega, družbenega in duhovnega razvoja.
Pri duhovnosti se vse članice Svetovne skavtske organizacije zavzemamo za sprejemanje duhovnih vrednot življenja in privrženosti duhovnim načelom. Člani Zveze tabornikov iščemo duhovnost v povezovanju med sočlovekom, naravo, iskanju smisla in osebnega poslanstva. Kot organizacija religiozno nismo opredeljeni – slednje je individualna odločitev vsakega posameznega tabornika.

V Sloveniji obstaja še sorodna organizacija, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.
Skupni so nam poslanstvo, vizija in metoda dela, razlikujemo pa se v delu vrednot in odnosu do duhovnosti, saj so katoliški skavti kot organizacija opredeljeni do vere in Cerkve.