Organi Zveze tabornikov Slovenije

Organizacijo vodimo voljeni prostovoljci, ki delujemo znotraj organov – to so skupščina, izvršni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. Pri našem delu nam nudijo oporo zaposleni v strokovni službi.

Skupščina Zveze tabornikov Slovenije

Starešina Zveze tabornikov Slovenije praviloma enkrat na leto skliče Skupščino Zveze tabornikov Slovenije, ki je najvišji organ organizacije. Člani skupščine so poleg starešine še načelnik organizacije in člani izvršnega odbora, starešine in načelniki registriranih rodov in območnih organizacij ter člani nadzornega odbora in častnega razsodišča. Na Skupščini odločamo o strategiji razvoja organizacije, o programu dela, finančnem in materialnem poslovanju ter ostalih aspektih delovanja. Ker mandat voljenih organov v organizaciji traja tri leta, se vsako tretje leto na Skupščini voli člane teh organov in s tem potrdi zastavljen program.

Starešina ZTS

Zvezo tabornikov Slovenije predstavlja in zastopa Starešina. Izvoli ga skupščina Zveze tabornikov Slovenije vsaka tri leta. Ena od nalog je podpisovanje pogodb v imenu in za račun Zveze tabornikov Slovenije, sklic letne skupščine ter spremljanje dela izvršnega odbora.

Jasna Vinder

staresina@taborniki.si

Izvršni odbor

Izvršni odbor Zveze tabornikov Slovenije vodi delo Zveze tabornikov Slovenije v skladu s politiko, strategijo, programom in drugimi usmeritvami, sprejetimi na skupščini Zveze tabornikov Slovenije.
Sestavljajo ga: načelnik ZTS, načelnik programa za mlade v ZTS, načelnik za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi v ZTS, načelnik za mednarodno dejavnost ZTS, načelnik za odnose ZTS z javnostmi, načelnik za delo s prostovoljci in zakladnik ZTS, vsi so prostovoljci.

Rok Pandel

Načelnik ZTS

nacelnik@taborniki.si

Tina Jeretina

Načelnica za program v ZTS

nacelnik.pzm@taborniki.si

Načelnik za vzgojo in izobraževanje v ZTS

nacelnik.vido@taborniki.si

Neža Marija Slosar

Načelnica za odnose ZTS z javnostmi

nacelnik.komunikacije@taborniki.si

Jani Majes

Načelnik za mednarodno dejavnost ZTS

nacelnik.md@taborniki.si

Tinkara Ošlovnik

Načelnica za delo s prostovoljci

nacelnik.prostovoljci@taborniki.si

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Zveze tabornikov Slovenije ima tri člane in spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov Zveze, nadzoruje finančno in materialno poslovanje in ukrepa ob nepravilnostih. O svojih ugotovitvah vsako leto poroča skupščini Zveze tabornikov Slovenije.
Člani so: Andrej Jarc, Tilen Kreft, Aleš Skalič in Blaž Makuc.

Častno razsodišče

Častno razsodišče Zveze tabornikov Slovenije ima pet članov. Odloča o sporih, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in obveznosti članov, določenih v statutu Zveze tabornikov Slovenije, ter v zvezi z dejavnostjo, in pri katerih so lahko prizadete stranke rodovi, delovne enote rodov, posamezniki, območne organizacije in organi organizacije. Častno razsodišče izreka ukrepe in deluje po postopkih Pravilnika o disciplinskem postopku, delo častnega razsodišča je javno.
Člani so: Miha Maček, Živa Novljan, Mateja Justin, Andrej Tavčar in Gal Gračanin.kontakt: castno.razsodisce@taborniki.si.

Taborniška strokovna služba

Strokovna služba Zveze tabornikov Slovenije skrbi za podporo delovanju organizacije in izvršnemu odboru kot pomoč pri izvedbi zastavljenih ciljev. Strokovno službo vodi tajnik, poleg njega so zaposleni še strokovni sodelavci za različna vsbeinska področja, referent za splošne zadeve in vodja Taborniškega centra Bohinj. Področja, pri katerih zagotavljajo strokovno in organizacijsko pomoč, so: delovanje zveze in njenih organov, načrtovanje in izvajanje programa za mlade, vzgoja in izobraževanje prostovoljcev, mednarodna dejavnost, komunikacija in stiki z javnostjo, delo uredništva revije Tabor, upravljanje in vodenje Taborniškega centra Bohinj, vodenje Zadruge in založniška dejavnost Zveze tabornikov Slovenije, finančno – materialno poslovanje in investicije Zveze ter delovanje posebne taborniške enote za postavljanje zasilnih bivališč.

Urška Bratkovič

Generalna sekretarka ZTS

generalna.sekretarka@taborniki.si

Marjan Hrovat

Višji strokovni sodelavec za finance, investicije in strateške vire

finance@taborniki.si

Matjaž Švegelj

Višji strokovni sodelavec za Taborniški center Bohinj in Zadrugo

tc.bohinj@taborniki.si

Metoda Zalar

Višja strokovna sodelavka za marketing in komunikacijo

komunikacije@taborniki.si

Maša Pušnik

Projektna sodelavka

digitalni.marketing@taborniki.si

David Šturm

Strokovni sodelavec za program ter vzgojo in izobraževanje

izobrazevanje@taborniki.si in program@taborniki.si

Meti Požek

Strokovna sodelavka za administracijo

pisarna@taborniki.si in prodaja@taborniki.si

Rok Franc

Vodja Taborniškega centra Bohinj

vodja.tc.bohinj@taborniki.si

Zveza tabornikov Slovenije združuje taborniške rodove.

Taborniški rodovi so samostojne enote, taborniška društva, ki jih vodijo prostovoljci.Za organizacijo dela v rodu skrbi voljena rodova uprava, taborniški program in druge aktivnosti pa soustvarjajo vodniki, specialisti za posamezna področja in mnogi drugi prostovoljci.
Več o rodovih