V preteklih mesecih je akcija Šolska stavka za podnebje, ki jo je sprožila švedska dijakinja Greta Thunberg, prerasla v svetovno gibanje za podnebno pravičnost. Definicija trajnostnega razvoja, ki ga je leta 1987 zapisala Svetovna komisija za okolje in razvoj (WCED), pravi, da je trajnostni razvoj takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam. Zaradi podnebne krize mladi ugotavljajo, da sedanja generacija odraslih ne izpolnjuje svoje odgovornosti, da bi jim predala planet v vsaj tako dobrem stanju, kot so ga prejeli od svojih staršev.

Rezultat je globalni protest, ki se bo zgodil v petek, 15. marca 2019. V Sloveniji bo potekal na štirih različnih lokacijah: v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novem mestu.

Zahteve, naslovljene na slovensko vlado:

  1. Zahtevamo takojšnje razogljičenje Slovenije v skladu z omejitvijo rasti globalne temperature na največ 1,5 °C glede na predindustrijsko dobo.
  2. Zahtevamo ukrepe za zmanjševanje porabe energije in takojšen pravičen prehod na nizkoogljične vire energije.
  3. Zahtevamo dostopen, učinkovit in zeleni javni prevoz ter spodbujanje kolesarjenja in pešačenja.
  4. Zahtevamo ukrepe za spodbujanje sonaravne, lokalno pridelane, polnovredne in pretežno rastlinske prehrane ter povečanje samooskrbe na državnem nivoju.
  5. Zahtevamo vključitev celostne obravnave okoljskih tematik v učne načrte na vseh ravneh izobraževanja.
  6. Zahtevamo ukrepe za spodbujanje kvalitetnih in dostojnih zelenih delovnih mest.
  7. Zahtevamo pravično krožno gospodarstvo, ki ne temelji izključno na zasledovanju rasti bruto domačega proizvoda, temveč upošteva tudi alternativna merila resničnega razvoja družbe.
  8. Zahtevamo ukrepe za spodbujanje trajnostne, okolju in ljudem prijazne potrošnje in proizvodnje ter skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.
  9. Zahtevamo ukrepe za ohranjanje in povečevanje biotske raznolikosti ter obnavljanje naravnih habitatov.
  10. Zahtevamo, da se bremena prehoda v nizkoogljično družbo pravično razporedi – stroške prehoda naj nosijo tisti, ki so krizo primarno povzročili (onesnaževalci, bogati …) in ne šibkejše družbene skupine.

Zveza tabornikov Slovenije je del Svetovnega skavtskega gibanja, katerega poslanstvo je ustvarjati boljši svet skozi sistem vrednot, ki pomagajo posameznikom pri razvoju v odgovorne državljane, angažirane in solidarne člane svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti.

Ena ključnih vrednot, ki jih poudarjamo v Programu za mlade ZTS, je trajnostni razvoj. Trajnostni razvoj pomeni upoštevanje omejitev pri razvoju, ohranjanje naravnega ravnovesja ter s tem zagotavljanje prihodnosti našega planeta. Taborništvo oblikuje državljane, ki jih zanima okolje, v katerem živijo, ki želijo biti informirani, vidijo širše in ne poenostavljajo, znajo kritično pretehtati prednosti in pomanjkljivosti ter ne nasprotujejo novostim in razvoju.

Udeležba na protestu je izraz aktivnega državljanstva posameznih članov in enot ter zavzemanja za varstvo okolja in narave. Zato Zveza tabornikov Slovenije podpira sodelovanje naših članov na petkovem protestu.

Za več informacij obiščite https://www.facebook.com/mladizapodnebnopravicnost/.